I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A VYMEDZENIE POJMOV

 • 1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku cez internetový obchod www.mvfashion.sk (v ďalšom aj ako „internetový obchod“ a/alebo „e-shop“) a sú neoddeliteľnou súčasťou takto uzatvorenej kúpnej zmluvy.
 • 1.2. Pod pojmom predávajúci sa rozumie – fyzická osoba – podnikateľ:

Obchodné meno: Martina Frančáková
Miesto podnikania: Ladomirová 165, 09003 Ladomirová

IČO: 51720388
DIČ: 1083843398
IČ DPH: SK1083843398
Registrácia: Okresný úrad Svidník. Číslo živnostenského registra: 780-10391

Držiteľ účtu: Martina Frančáková

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo bankového účtu: 5145476627/0900
SWIFT ( BIC): GIBASKBX
IBAN: SK41 0900 0000 0050 2603 6514

(ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“).

 • 1.3. Adresa prevádzky e-shopu:
  Martina Frančáková
  Ladomirová 165, 09003 Ladomirová
 • 1.4. Meno a priezvisko zodpovednej (kontaktnej) osoby, ktorá vybavuje objednávky:
  Martina Frančáková
  Telefón: 0944 108 610
  E-mail: info@mvfashion.sk
 • 1.5. Pod pojmom kupujúci sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu ako spotrebiteľ alebo ako podnikateľ.
 • 1.6. Pod pojmom spotrebiteľ sa v zmysle §2a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 • 1.7. Pod pojmom podnikateľ sa v zmysle §2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“) rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 • 1.8. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov, ako aj inými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 • 1.9. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a inými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 • 1.10. Tovarom sa rozumejú výrobky nachádzajúce sa v ponuke internetového obchodu www.mvfashion.sk.

II. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 • 2.1. Kupujúci si môže objednať tovar nachádzajúci sa v ponuke internetového obchodu www.mvfashion.sk správnym a úplným vyplnením objednávky v internetovom obchode alebo zaslaním objednávky formou e-mailu na adresu info@mvfashion.sk.
 • 2.2. Podmienkou pre platnosť elektronickej objednávky je o.i. pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov, ktorých vyplnenie je v objednávkovom formulári označené ako povinné.
 • 2.3. Pravdivo a úplne vyplnená objednávka je považovaná za návrh zmluvy. Všetky prijaté elektronické objednávky alebo objednávky zaslané na e-mailovú adresu info@mvfashion.sk sú považované za záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom. Podmienkou uskutočnenia elektronickej objednávky nie je registrácia kupujúceho do systému.
 • 2.4. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú, pričom potvrdením objednávky predávajúcim vzniká medzi zmluvnými stranami kúpna zmluva. Automaticky vykonané oznámenie o prijatí objednávky, ktoré bude kupujúcemu doručené na e-mailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky.
 • 2.5. Kupujúci má právo odvolať návrh na uzavretie zmluvy (objednávku) kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho bez udania dôvodu, a to e-mailom na adresu: info@mvfashion.sk.
 • 2.6. Objednávky prijaté po 12:00, cez víkendy a sviatky, budú vybavované až nasledujúci pracovný deň. Pri tovare, ktorý nie je dostupný skladom, Vás upozorníme e-mailom na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru.

III. STORNO OBJEDNÁVKY

 • 3.1. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu až do jej záväzného potvrdenia predávajúcim.
 • 3.2. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť riadne vybavenie objednávky alebo jej časti v prípade ak

3.2.1. Nie je možné objednávku kupujúceho záväzne potvrdiť, napr. z dôvodu chybne uvedeného telefónneho čísla kupujúcim, nedostupného e-mailu).

3.2.2. Kupujúci v minulosti neprevzal tovar, alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky.

3.2.3. Tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo zaslaná na ním uvedenú adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

IV. KÚPNA CENA TOVARU

 • 4.1. Ceny tovaru sú v internetovom obchode uvádzané v mene EUR.
 • 4.2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien.
 • 4.3. Ceny poštovného a balného sú bližšie uvedené v bode 5 týchto obchodných podmienok.
 • 4.4. Zvýhodnené ceny tovarov sú na stránke internetového obchodu zreteľne označené symbolom „ZĽAVA“ a sú platné do vypredania zásob a/alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene. Pri tovare so zvýhodnenou cenou je uvedená aj pôvodná cena.
 • 4.5. Kupujúci je o konečnej cene vyrozumený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.
 • 4.6. Dokladom o predaji tovaru je faktúra, ktorá je súčasťou každej zásielky, a ktorá zároveň slúži aj ako dodací list.

V. POŠTOVNÉ A BALNÉ

 • 5.1. Predávajúci si neúčtuje balné. Darčeková krabička je zahrnutá v cene objednaného tovaru (okrem darčekovej poukážky, ktorá sa odosiela bez darčekovej krabičky).
 • 5.2. Cenu dodania tovaru nájdete na: https://www.mvfashion.sk/doprava-a-platba

VI. PODMIENKY A MOŽNOSŤ PLATBY ZA TOVAR

 • 6.1. Kupujúci je povinný vyznačiť v objednávke spôsob platby. Kupujúci si v rámci objednávacieho formulára môže vybrať jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

6.1.1. platba na dobierku – ide o platbu v hotovosti alebo platba kartou kuriérskej služby GLS alebo Zásielkovňa, je možná len pre Slovensko;
6.1.2. platba prevodom na účet – bezhotovostná platba prevodom na účet predávajúceho. Po potvrdení objednávky, bude kupujúcemu na ním zadanú e-mailovú adresu zaslaný potvrdzujúci e-mail a príslušné informácie potrebné k platbe. Kupujúci je povinný označiť platbu variabilným symbolom, ktorý je zhodný s číslom objednávky. Tovar bude kupujúcemu odoslaný až po pripísaní príslušnej kúpnej ceny na účet predávajúceho.
6.1.3. platobná brána – online platba kreditnou alebo debetnou kartou (VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro); cez zabezpečenú platobnú bránu – PRIPRAVUJEME .

 • 6.2. Kupujúci môže využiť zľavový kupón, pri jeho uplatnení poskytne kupujúcemu príslušnú zľavu. Zľavový kupón je možné použiť len 1-krát. Zľavový kupón nie je možne vymeniť za hotovosť ani kombinovať s inými zľavami, či s darčekovou poukážkou.
 • 6.3. K uvedeným cenám tovaru sa pripočítava nasledovné poštovné podľa spôsobu a adresy dodania. Kompletné podmienky poštovného si môžete pozrieť na www.zeleny-raj.sk/doprava. Iné poplatky ani balné neúčtujeme.
 • 6.4. Darčekovú poukážku je možné jednorazovo použiť na nákup tovaru v internetovom obchode www.zeleny-raj.sk do dátumu uvedeného ako platnosť (platí do).
 • 6.5. Kód uvedený na poukážke je potrebné zadať pri vytváraní objednávky do sekcie „Zľavový kupón / Darčeková poukážka“ do kolónky zadajte číslo poukážky.
 • 6.6. Hodnota poukážky je uvedená na každej poukážke.
 • 6.7. Ak je celková suma objednávky/nákupu:
  a) vyššia ako hodnota poukážky, zákazník doplatí iba zvyšok sumy,
  b) nižšia ako hodnota poukážky, zvyšok hodnoty bez náhrady prepadáva (poukážku je možné použiť iba v jednej objednávke).
 • 6.8. V jednej objednávke je možné použiť maximálne jednu darčekovú poukážku.
 • 6.9. Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť, ani kombinovať s inými zľavami prípadne so zľavovým kupónom.
 • 6.10. V prípade vrátenia tovaru uhradeného darčekovou poukážkou, je suma tohto tovaru vrátená prostredníctvom novej poukážky v hodnote vráteného tovaru.
 • 6.11. K uvedeným cenám tovaru pripočítavame nasledovné poštovné podľa spôsobu a adresy dodania.
 • 6.12. Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

VII. DODACIE PODMIENKY

 • 7.1. Tovar objednaný kupujúcim mu bude dodaný v závislosti od dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom termíne, najneskôr však do 30-tich dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim..
 • 7.2. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru. Tovar, ktorý je skladom, expedujeme do 1-3 pracovných dní od obdržania platby, resp. v prípade platby na dobierku do 1-3 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Pri tovare, ktorý je na objednávku, si kupujúci s predávajúcim dohodnú predpokladaný čas dodania.
 • 7.3. V prípade, že si kupujúci objednal tovar, ktorý je v čase objednania vypredaný, predávajúci má právo predĺžiť dobu dodania, o čom kupujúceho informuje; v prípade, že sa tovar objednaný kupujúcim už nevyrába, predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho bezodkladne informuje a zároveň je predávajúci povinný do 14-tich dní vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok za tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.
 • 7.4. Kupujúci je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky e-mailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.
 • 7.5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
 • 7.6. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke.
 • 7.7. Dodanie tovaru na území členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov, sa realizuje výhradne po predchádzajúcom písomnom súhlase kupujúceho s cenou za poštovné a prípadných ďalších dodacích podmienok.
 • 7.8. Predávajúci nenesie zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskoreným doručením alebo stratou zásielky zavinenou prepravcom alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou.
 • 7.9. V prípade, že sa zásielka s objednaným tovarom vráti späť na adresu predávajúceho ako nedoručená z dôvodov na strane kupujúceho (napr. nesprávne uvedená adresa, kupujúci zásielku neprevzal nedopatrením alebo úmyselne), predávajúci odošle kupujúcemu správu e-mailom so žiadosťou o informáciu, ako ďalej postupovať v súvislosti s objednaným tovarom. V prípade, že kupujúci požiada o opätovné odoslanie zásielky, predávajúci doúčtuje k celkovej cene zásielky aj cenu za dopravu z dôvodu ďalšieho doručenia, ktorá bude v rovnakej výške ako pri pôvodnom doručení. V prípade, že poštovné bolo zdarma, bude kupujúcemu doúčtovaná výška poštovného podľa spôsobu dodania.
 • 7.10. Informácie o cenách a spôsobe dopravy sú bližšie uvedené na: https://www.mvfashion.sk/doprava-a-platba

VIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 • 8.1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim spotrebiteľom je upravené v zákone č. 102/2014 Z.Z. v znení neskorších predpisov.
 • 8.2. Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Na tento účel je potrebné použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uvedený TU a jeho odoslaním na info@mvfashion.sk alebo poštou spolu so zaslaním vráteného tovaru a kópiou dokladu o kúpe na adresu predávajúceho: Martina Frančáková, Ladomirová 165, 09003 Ladomirová
 • 8.3. V prípade, ak kupujúci odstúpi od zmluvy prostredníctvom e-mailu, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy potvrdiť kupujúcemu prijatie odstúpenia od zmluvy, a to na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol v odstúpení od zmluvy.
 • 8.4. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva zrušuje od začiatku.
 • 8.5. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci zašle predávajúcemu nepoužitý a nepoškodený tovar v pôvodnom a nepoškodenom obale (darčeková krabička) spolu s kópiou dokladu o kúpe najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
 • 8.6. Kupujúci pri odstúpení od zmluvy znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
 • 8.7. Kupujúci nie je oprávnený zaslať tovar (vrátane dokladov ) späť na dobierku. V takomto prípade nebude tovar prevzatý.
 • 8.8. Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa predchádzajúceho odseku pred tým, ako mu kupujúci tovar vráti.
 • 8.9. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru.
 • 8.10. V prípade, že predávajúci spolu s objednaným tovarom dodá kupujúcemu aj vecné dary, kupujúci berie na vedomie, že darovacia zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim sa viaže na túto kúpnu zmluvu. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy v zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z.Z. v znení neskorších predpisov, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i poskytnuté vecné dary.

IX. ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

 • 9.1. Reklamáciu môže kupujúci uplatniť iba na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.mvfashion.sk.
 • 9.2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. (Záručná doba pri reklamácii tovaru zakúpeného právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má pridelené IČO, je 12 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.)
 • 9.3. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, nesprávnym skladovaním, alebo poškodením tovaru kupujúcim.
 • 9.4. Kupujúci si uplatní reklamáciu vypísaním reklamačného listu, ktorý je uvedený TU a jeho odoslaním na info@mvfashion.sk alebo poštou spolu so zaslaním reklamovaného tovaru a kópiou dokladu o kúpe na adresu predávajúceho: Martina Frančáková, Ladomirová 165, 09003 Ladomirová
 • 9.5. Kupujúci pri odstúpení od zmluvy znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
 • 9.6. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 • 9.7. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 • 9.8. V prípade neodstrániteľných vád, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 • 9.9. Predávajúci sa zaväzuje určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru, najneskôr však do 30 dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru.
 • 9.10. Spotrebiteľ sa môže obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim, je možné riešiť dohodou alebo mimosúdnou cestou. Za týmto účelom nás môžete kontaktovať na e-maily: info@mvfashion.sk.
 • 9.11. V prípade, že sa zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, môže sa spotrebiteľ obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu ako jeden z možných subjektov alternatívneho riešenia sporu a podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa postupu bližšie uvedeného v § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov. V prípade záujmu o súdne riešenie sporu vzniknutého medzi predávajúcim a kupujúcim, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená obrátiť sa na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike s návrhom na riešenie sporu.
 • 9.12. Všetky oznámenia a ďalšie úkony, ktoré majú byť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov alebo dohody zmluvných strán urobené písomne, alebo budú urobené písomne, sa budú doručovať druhej zmluvnej strane na poslednú známu adresu tejto zmluvnej strany.

X. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 10.1. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho ako dotknutej osoby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 10.2. Predávajúci pri plnení svojich povinností vyplývajúcich mu z uzatvorenej kúpnej zmluvy s kupujúcim spracúva osobné údaje kupujúceho ako dotknutej osoby bez jeho súhlasu, pričom spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej kupujúci vystupuje ako jedna zo zmluvných strán.
 • 10.3. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho a/alebo dotknutej osoby na marketingové účely na základe súhlasu dotknutej osoby v súlade s §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý mu dotknutá osoba udelila na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.mvfashion.sk, pri registrácii na internetovom obchode www.mvfashion.sk alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka, aby predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách, akciových ponukách, organizovaní súťaží predávajúceho a spracovával ich vo svojom informačnom systéme marketing a súťaže. Dotknutá osoba udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba odvolať kedykoľvek písomnou formou, ktoré doručí buď do sídla predávajúceho alebo na email: info@mvfashion.sk. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu dotknutej osoby.
 • 10.4. Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje o kupujúcom neposkytne žiadnej tretej osobe s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú tieto údaje poskytnuté za účelom dodania

Viac informácií tu – Ochrana osobných údajov

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • 11.1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bez výhrady prijíma.
 • 11.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu, či doplnenie týchto obchodných podmienok.
 • 11.3. V prípade, že má kupujúci pocit, že jeho spotrebiteľské práva boli porušené, má v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo obrátiť sa za účelom vyriešenia sporu na subjekt alternatívneho riešenia sporov.
 • 11.4. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 01.5.2021.

ORGÁN DOZORU:

Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96
Kontaktujte nás pomocou formuláru

Alternatívne riešenie sporov

V prípade ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie sporov s predávajúcich je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Na podanie návrhu môže kupujúci využiť formulár, ktorý je dostupný na webovej stránke ministerstva http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s.